Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Белоградчик отчете дейността си за миналата година

В община Белоградчик се проведе заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, което бе открито от заместник кмета на общината Росен Маденов, който е и председател на Комисията, а нейният секретар Милена Иванова представи пред членовете отчетния доклад за дейността на комисията за 2018 година. През отчетната година Местната комисия е образувала и разгледала 10 възпитателни дела на общо 13 малолетни и непълнолетни лица. Налагани са предимно възпитателните мерки „Предупреждение”, „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклонения в поведението”, „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” и „Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото” по Закона за БППМН. Комисията е наложила три пъти и мярката „Предупреждение” на трима родители на деца с противообществени прояви. В дейностите и мероприятията по превенция Комисията стриктно се придържа към изпълнението на Общинската програма за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 2018-2019г. Проведени са 37 беседи от обществените възпитатели на различни теми, които са обхванали всички деца от училищна и предучилищна възраст от територията на общината. 
Обществените възпитатели към МКБППМН непрекъснато работят по превенция с родителите, настойниците и попечителите на всички деца и младежи, които са с наложени възпитателни мерки, както и с тези на непълнолетни, с Наказателни постановления и съставени актове за нарушение на българските закони от органите на РУ – Белоградчик. Според проблемите и нуждите на всички тези деца, своевременно са давани препоръки и е оказвана помощ в корекционно-възпитателната работа с тях.
По покана на Местната комисия през 2018 г. бяха проведени четири мероприятия с участието на Общинския съвет по наркотичните вещества – Видин, психолози, доброволци от Младежкия съвет по наркотичните вещества,  и ученици от прогимназиалните класове на СУ „Христо Ботев“. Представени бяха мултимедийни презентации по темите „Живот без зависимости” – 31.05. Световен ден без тютюнев дим; “Нови психоактивни вещества – дизайнерски наркотици”; „Превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите” и „Превенция на трафика на хора” - 18 октомври – Международен ден за борба с трафика на хора. Според психолога на Младежкия съвет даването на нови знания на подрастващите е основната цел, която се поставя при провеждане на кампанийте по превенция на зависимостите. Ползата от срещите, обаче, е взаимна, както за учениците, така и за техните връстници – доброволците.
Пресслужба на община Белоградчик 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.