Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

От НАП информират за някои промени и срокове през новата данъчна кампания

Ползваш данъчно облекчения, само ако нямаш задължения към държавата, а през тази година се намаляват документите, които се представят в Националната агенция за приходите (НАП) за ползване на данъчни облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания – отпада изискването да се представя декларация от другият съпруг или родител, че няма да ползва съответното облекчение, за облекченията за деца пък се създава възможност за ползване и от двамата родители, в случай че доходите на единия не са достатъчни, информират от видинския офис на приходната агенция. Оттам уточняват, че за ползване на всички облекчения обаче остава изискването гражданите да нямат неплатени публични задължения към датата на подаване на данъчната декларация. От НАП съветват своите клиенти, които имат намерение да ползват данъчно облекчение първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска облекчението да им бъде отказано. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на агенцията. С подаване на годишната данъчна декларация гражданите могат да ползват редица данъчни облекчения:
- Облекчение за лица с намалена работоспособност - не се облагат доходи в размер до 7 920 лева
- Облекчение за направени лични вноски за допълнително доброволно пенсионно и осигуряване, за лични вноски за застраховка "Живот", както и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
- Облекчение за млади семейства
- Облекчение за дарения
- Облекчение за деца и за деца с увреждания
- Облекчение за безкасови плащания
Важно е гражданите да знаят, че облекченията представляват намаление на годишната данъчна основа, върху която се изчислява данъка, а не на самият данък върху доходите. Годишната данъчна основа е сумата от всички получени доходи от едно лице. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация за доходите и попълване на Приложение 10. 
През миналата година в област Видин 1 024 физически лица ползваха данъчно облекчение чрез подаване на годишна данъчна декларация. Най-много са гражданите ползвали данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания – 48 на сто и облекчението за лица с намалена работоспособност – 38 на сто. Общият размер на спестения данък върху доходите за данъчната 2017 година е 244 хил. лева. 
Повече информация за декларирането на доходи и ползването на данъчни облекчения може да се намери на интернет страницата на НАП www.nap.bg или в офисите на приходната администрация в страната. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.
Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2018 г., ако са удържали авансов данък, а документите се представят пред НАП до 31 януари 2019 г.
До края на януари 2019 г. предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2018 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО. До момента в офис Видин са подадени 425 декларации, което представлява около една трета от очаквания брой декларации за четвъртото тримесечие на 2018 година.
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) за последното тримесечие на 2018 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините. 
През отчетната 2019 г. предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи ще подават декларацията за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО само по електронен път.  От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината. Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.
До 31 януари може да се променя вида на осигуряването
До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят още от НАП. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Самоосигуряващите се лица  които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и раждане). Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване. Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна, на сайта на НАП www.nap.bg или в офисите на приходната администрация.
Още два дни за ползване на отстъпката за подадена декларация за доходите по електронен път
Всяка втора декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2018 година е подадена по електронен път. Това сочат данните на НАП за приетите до този момент формуляри в Офис Видин. До 29 януари са подадени почти 400 декларации, като 185 от тях са подадени с ПИК или електронен подпис. В същото време 124 физически лица са декларирали данък за довнасяне и желание за ползване на отстъпка. Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 г., физическите лица могат да ползват 5 % отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лева. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 година. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април 2019 година, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. От НАП съобщават още, че на интернет страницата на Агенцията www.nap.bg е достъпна и декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод. Декларацията с баркод е електронно копие на подоходната декларация и може да бъде попълнена на компютър, като не се изисква електронен подпис. Гарантирано е, че във формуляра няма да има технически грешки, защото всички изчисления се извършват автоматично. След като декларацията бъде попълнена електронно, трябва да се разпечата на принтер и да се подпише собственоръчно. При разпечатването й се генерира баркод, който съдържа цялата въведена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на НАП  без човешка намеса. Подаването на декларациите с баркод става по начина, по който се подават и обикновените декларации - лично в офис на НАП или с изпращане по пощата. Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg или в офисите на приходната администрация в страната. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700. 

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.