Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player

От вчерашните парламентарни дебати: Позиция на видинския депутат Михаил Миков при обсъждане на Законопроекта за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

По време на вчерашните парламентарни дебати видинският народен представител Михаил Миков защити по следния начин внесения от „Коалиция за България” (КБ) Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта:  
„Уважаеми народни представители, очевидно, че в днешната дискусия десницата отсъства поради не особена заинтересованост от темата или може би ще вземе отношение – дано да съм я провокирал. Големият отсъстващ днес тук е българското правителство и за мен е абсолютно оправдано и неговото отсъствие.
Каква е позицията на министър-председателя по темата „Младежка безработица?” Много проста – „Станете овчари!”. Много проста позиция: „Станете овчари”. Тази позиция той я сподели – публично, ясно послание към младите хора.
Каква е позицията на финансовия министър? – „Ще внесем младежи от чужбина”. „Ще внесем младежи от чужбина” – това е позицията на финансовия министър. Затова сигурно днес министърът, който е ресорен, не проявява никакъв интерес по отношение на тази дискусия в Народното събрание.
Но какъв е проблемът с младежката безработица и неговите регионални разрези? Аз съм народен представител, избран в най-бедния регион на Европейския съюз. Там ситуацията с младите хора, особено през последните три години, по отношение намирането на работа, включително и заради мерките на правителството, включително и заради политиката, прокарвана за съкращаване на работни места – около 300-400 са закритите работни места във Видинска област, пряко удря младежите. Забележете кои младежи удря!
Ако статистиката показва, че в ниско образованите групи с основно образование безработицата се запазва, то най-тежкият удар е върху високообразованите групи, защото държавата закрива работните места, на които те потенциално могат да постъпят на работа.
Уважаеми дами и господа, неразбирането на проблема с младежката безработица и неговия регионален разрез ще води до все по-голяма миграция на млади хора от най-слабо развитите региони на България. Миграция – вътрешна, към големите градове – София, Пловдив, Бургас, Варна, и миграция външна – в чужбина. А това все повече ще намалява потенциалът на тези региони, каквито са Видин, Монтана, Враца, Търговище, има още няколко такива региона, за по-активно участие и принос в брутния вътрешен продукт на страната. Това ще се случва, защото младите хора, включително образованите, като видят, че държавата няма грижа на регионално равнище да осигури заетост и перспектива за тях, си вдигат чуковете и заминават.
Вие казвате, че ще компенсирате с европейски програми. Как ще се компенсира, като към 2008 г. средствата за активна политика срещу безработицата на един безработен са били 740 лв., а през 2010 г. са 277 лв.? Това ли е компенсацията – с около 500 лв. по-малко средно изчислено?
Ще кажете: „Увеличава се безработицата”. Да, безработицата се увеличава, но тя е закономерно следствие от провежданата икономическа политика три години. Икономическа политика, в която отсъства визия за приоритетите на икономическото развитие на страната. Икономическа политика, която по никой начин не може да смекчи ударите на кризата върху пазара на труда. Всичко е оставено на пазарната стихия. Кои страдат най-много в тази ситуация? Страдат младите хора.
Пак ще ви кажа една статистика за моя регион. За тези три години коефициентът на младежка безработица спрямо общата безработица за област Видин е 19,5%. В същото време данните от националната статистика отчитат 28,9 за страната, докато социологически изследвания за заявяващите се като безработни показват, че са 35%. Тоест държавата няма дори адекватна политика за оценяване на проблема. Опитът да се стига до такива данни или удря на камък, или много често данните се въртят между регистрирани в бюрата по труда без никой да отчита другия проблем със заетостта.
Така стигаме до другия тежък проблем. Появява се една генерация на потомствено безработни – второ поколение безработни, по социологически изследвания, защото държавата не полага грижа да установи статистически този въпрос. Те вече са около 3,5% втора генерация безработни, които са обречени, без перспективни, в тежка психологическа ситуация. И тези въпроси, вместо да дойде правителственият ресорен министър и да отрече, че министър-председателят ги съветва да стават овчари ... Какви овчари, бе, дами и господа, то и овце не останаха в България?! Какви млади хора ще внасяте като нашите се изнасят? Кой ще дойде на такива заплати, които им се предлагат? Откъде накъде ще се твърди, че младите непременно трябва да са на ниска заплата? Когато има необходимата квалификация, много често един млад човек може да получава и по-висока заплата, ако щете, и заради неговата динамичност, заради неговата енергия, с която полага повече труд отколкото един човек, който е превалил средата на пътя на трудовата си кариерна.
Уважаеми народни представители, това, което предлагаме, е само една стъпка в посоката. Една стъпка, която е атестат за вашето, на парламентарната група на ГЕРБ, отношение. То може да бъде същото като на министър-председателя, тоест „Ставайте овчари” или може да бъде един сигнал за правителството, че вие, управляващото мнозинство сте силно ангажирани с проблемите на младежката безработица. Колегите са били достатъчно разумни, когато са внесли този законопроект. Изискуемите средства, организация са твърде малки, но те са акт, знак, който да покаже включително на вашето правителство, че изостава от обществените необходимости.
Тези PR-ски упражнения – събрало се правителството днес със синдикатите и решили проблема – задвижването на мотора на правителството, на който обикновено парата му отива винаги в свирката и винаги за да компенсира някоя законодателна инициатива на опозицията. Хубаво! Има ли някой от Министерството на труда и социалната политика, който да каже, че този закон е неприложим, че той изисква някакви огромни средства? Няма! Единствената причина, поради която вие днес няма да го приемете, е, че той е предложен от опозицията. Добре, утре, когато хората ви оценяват, те също ще кажат: „Да, парламентарната група на ГЕРБ има същата позиция като министър-председателя към младите хора, а тя е: „Ставайте овчари”. Благодаря ви за вниманието".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплика – народният представител Светлана Найденова. СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Миков, преди малко в своето изказване казахте, че тук отсъства българското правителство и го няма ресорният министър, когато се разглежда този законопроект. Питате каква е позицията на правителството? Може би не сте разбрали, че точно днес министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заедно със социалните партньори, подписа Националната инициатива „Първа работа”. Точно днес правителството ясно и категорично заяви своя ангажимент, заедно с работодателите, заедно със синдикатите за взаимодействие и съвместна работа в посока създаване на работни места и заетост на младите хора до 29-годишна възраст. Целта на тази Национална инициатива „Първа работа” е до 4 месеца от завършване на средно или висше образование младият човек да постъпи на работа, да стажува или да се обучава за придобиване на нова квалификация и нови умения. С тези си конкретни ангажименти правителството на Република България показва ясно и категорично своята заинтересованост, своята решителност за справяне с проблема „младежка безработица”. Всичко казано дотук от преждеговорившите и от Вас, господин Миков, е чиста доза популизъм, граничеща с политически цинизъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Втора реплика? Няма. Имате думата за дуплика, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Найденова, не знаех че по съвместителство изпълнявате функцията и говорител на социалния министър, защото просто ги няма. Просто ги няма! А това, че всички се надпреварвате да хвалите вашия премиер, в това няма никаква изненада. Защо точно днес? Това, което днес те ще подпишат, българският народ обилно ще го види довечера по телевизията. Ние съмнения нямаме. А вижте тук че няма нито една медия, която да се интересува какво конкретно законодателно се решава. Така упражнявате властта, така я разбирате – моите уважения. Всеки има право и преценява сам начина, по който да действа. Само че вместо конкретните мерки в закона, на сбирки, обилно отразявани в медиите, вие смятате, че се решават проблемите. Не, проблемите не се решават. И тези 19 000 души във Видинска област, които са без работа, по-точно 19 500, те ще погледат довечера телевизията, а утре пак ще ходят по улиците немили-недраги до следващия микробус за Италия, Чехия или някое друго място. Кое е циничното? Истината ли е цинизмът, или напудрените репортажи от пиарските упражнения на министър-председателя? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение по законопроекта? Няма. Моля народните представители да влязат в пленарната зала, предстои гласуване.
Поставям на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 254-01-31, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 6 март 2012 г. Моля, гласувайте. Гласували 90 народни представители: за 19, против 12, въздържали се 59. Предложението не е прието. Процедура.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам процедура за прегласуване. Уважаеми колеги, всяка година десетки хиляди млади хора напускат българската държава. Има изтичане на социален капитал. Ние дотираме европейския трудов пазар и американския трудов пазар с висококвалифицирани кадри. Ние не можем да си затваряме очите пред този проблем. Вижте препоръките на Европейския съвет. Няма по-тежки препоръки. Казва се, че няма да има квалифицирани хора за пътищата, за напоителните системи. Казва се, че квалификацията ни е изключително ниска, че сме на първо място по необразовани хора, които не могат да четат и да смятат. Вярно е – Вие правите нещо във вашата сфера. Днес сте подписали споразумение – много хубаво! Много хубаво, но това не означава, че не трябва да се надгражда, защото това споразумение, пак Ви казвам, не е достатъчно, а това, което предлагаме, е възможност да се надгражда. Но основният Ви проблем на Вас е, че Вие нямате приоритети. Не точно Вие, а правителството няма приоритети и не знае точно какви законопроекти да Ви диктува Вие да ги подкрепяте. Нито заетостта Ви е приоритет, нито растежът Ви е приоритет, нито доходите са Ви приоритет, нито бедността ви е приоритет. Нямате приоритети и оттам не знаете какво да гласувате. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Поставям на повторно гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Моля, гласувайте. Гласували 93 народни представители: за 22, против 20, въздържали се 51 И втория път предложението не е прието.

Публикувай нов коментар

  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Попълнете полето. Малки и главни букви имат значение.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.